[1]
Bochniarz, A. 2020. Giant willow aphid (Tuberolachnus salignus Gmelin, 1790) – a literature review. Polish Journal of Agronomy. 43, 43 (grudz. 2020), 113–124. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.449.2020.43.11.