[1]
Harasim, A. 2022. Problems of Polish non-livestock farms. Polish Journal of Agronomy. 50, 50 (wrz. 2022), 12–18. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.493.2022.02.