[1]
Jarosz, Z. i Faber, A. 2023. Bioeconomy potential in Poland compared to EU countries. Polish Journal of Agronomy. 52 (lis. 2023), 79–89. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.518.2023.52.09.