Funkcjonowanie redakcji PJA

 

Funkcjonowanie redakcji PJA

Zadania redaktora naczelnego
Kształtowanie polityki czasopisma i współpraca z radą programową,
Wstępna akceptacja zgłoszeń pod względem zgodności z tematyką, polityką i potrzebami czasopisma,
Wydanie ostatecznej opinii o pracy na podstawie recenzji i rekomendacji redaktorów tematycznych,
Rozstrzyganie sporów, np. decyzja o skierowaniu pracy do trzeciego recenzenta w przypadkach
niejednoznacznej oceny,
Akceptacja każdego pełnego zeszytu czasopisma.

Zadania redaktorów tematycznych

Wsparcie wyboru recenzenta,
Przygotowywanie opinii o pracy na różnych etapach cyklu redakcyjnego,
Ocena odpowiedzi na recenzje i przygotowanie dodatkowych uwag dla autora.

Zadania sekretarza redakcji

Rejestracja zgłoszeń,
Sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym,
Przydział prac redaktorom tematycznym,
Korespondencja z autorami, recenzentami i redaktorami,
Anonimizacja prac i recenzji,
Kontrola obiegu prac, sprawdzanie prac w programie antyplagiatowym,
Nadzór nad spójnością przedmiotową prac,
Przygotowanie umów i rachunków dla recenzentów (tylko w wersji polskiej),
Nadawanie numerów DOI,
Nadzorowanie publikacji elektronicznej i druku oraz przekazywania danych do baz literaturowych,
Archiwizacja materiałów (link do sposobu archiwizacji).

Zadania autora korespondencyjnego

Autor korespondencyjny jest łącznikiem zespołu autorskiego z redakcją. Jego obowiązkiem jest:
Skompletowanie, przechowywanie, udostępnianie wszystkich dokumentów wymaganych przez redakcję,
Przekazywanie wszystkim autorom wiadomościach z redakcji,
Nadzór nad terminowym wypełnianiem obowiązków autorów,
Poinformowanie redakcji o wycofaniu pracy,
Terminowe uregulowanie zobowiązań finansowych, 
Stała gotowość do kontaktu z redakcją.