Informacje dodatkowe

Przeciwdziałanie plagiatom w PJA odbywa się na trzech poziomach:
autorzy podpisują oświadczenie, że w artykule nie naruszają żadnych praw autorskich,
recenzenci mają obowiązek poinformować redakcję o plagiacie (pytanie w formularzu recenzyjnym),
redakcja sprawdza zgłoszone prace za pomocą modułu antyplagiatowego oferowanego w pakiecie Grammarly w wersji premium.

Ujawnianie konfliktu interesów i źródeł finansowania

Autorzy w trakcie zgłaszania pracy do czasopisma składają deklarację konfliktu interesów i podają wykorzystane źródła finansowania.
deklaracje te są przechowywane w redakcji i mogą zostać ujawnione na wniosek osób zainteresowanych.

Sposoby poprawy artykułu po publikacji

Autor ma obowiązek poinformować sekretarza redakcji o istotnych błędach wykrytych w opublikowanym artykule.

Na podstawie oceny zgłoszenia redaktor naczelny decyduje o sposobie poprawy (errata, wycofanie pracy z odpowiednim wyjaśnieniem dla czytelników).

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski należy kierować na adres sekretarza redakcji PJA.

Odpowiedzi są udzielane w okresie do 20 dni kalendarzowych od potwierdzenia odbioru skargi/wniosku.

Opłaty za publikację

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją artykułu w Polish Journal of Agronomy. Jeśli te preferencyjne warunki zostaną zmienione, opłaty będą obowiązywać tylko autorów, których zgłoszenia wpłyną do redakcji po dacie opublikowana na stronie internetowej czasopisma informacji o opłatach.

Archiwizacja materiałów

materiały dotyczące prac opublikowanych (wersja zgłoszona, recenzje, wersja poprawiona) są przechowywane w redakcji przez 5 lat od roku zgłoszenia, a następnie przekazywane do archiwum państwowego.

Materiały dotyczące prac nieopublikowanych są przechowywane w redakcji przez 2 lata od roku zgłoszenia, a następnie niszczone.

teksty opublikowanych artykułów są przechowywane w repozytorium Biblioteki narodowej.