Informacje dodatkowe

Przeciwdziałanie plagiatom w PJA odbywa się na trzech poziomach:
autorzy podpisują oświadczenie, że w artykule nie naruszają żadnych praw autorskich,
recenzenci mają obowiązek poinformować redakcję o plagiacie (pytanie w formularzu recenzyjnym),
redakcja sprawdza zgłoszone prace za pomocą modułu antyplagiatowego oferowanego w pakiecie Grammarly w wersji premium.

Ujawnianie konfliktu interesów i źródeł finansowania

Autorzy w trakcie zgłaszania pracy do czasopisma składają deklarację konfliktu interesów i podają wykorzystane źródła finansowania.
deklaracje te są przechowywane w redakcji i mogą zostać ujawnione na wniosek osób zainteresowanych.

Sposoby poprawy artykułu po publikacji

Autor ma obowiązek poinformować sekretarza redakcji o istotnych błędach wykrytych w opublikowanym artykule.

Na podstawie oceny zgłoszenia redaktor naczelny decyduje o sposobie poprawy (errata, wycofanie pracy z odpowiednim wyjaśnieniem dla czytelników).

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski należy kierować na adres sekretarza redakcji PJA.

Odpowiedzi są udzielane w okresie do 20 dni kalendarzowych od potwierdzenia odbioru skargi/wniosku.

Opłaty za publikację

Publikacja artykułu w PJA jest bezpłatna.

W przypadku wycofania zaakceptowanego przez redakcję zgłoszenia przed publikacją autorzy mogą zostać obciążeni kosztami opracowania i recenzji artykułu (1000 zł).

W przypadku udowodnienia, że zgłoszona do PJA praca jest plagiatem lub autoplagiatem, autorzy zostaną obciążeni kosztami postępowania redakcyjnego przeprowadzonego do momentu potwierdzenia plagiatu lub autoplagiatu.

Archiwizacja materiałów

materiały dotyczące prac opublikowanych (wersja zgłoszona, recenzje, wersja poprawiona) są przechowywane w redakcji przez 5 lat od roku zgłoszenia, a następnie przekazywane do archiwum państwowego.

Materiały dotyczące prac nieopublikowanych są przechowywane w redakcji przez 2 lata od roku zgłoszenia, a następnie niszczone.

teksty opublikowanych artykułów są przechowywane w repozytorium Biblioteki narodowej.