Informacje dla autorów

Wskazówki dla autorów (PDF)

Struktura i zawartość pracy oryginalnej

Tytuł powinien pasować do zawartości pracy, nie może sugerować zagadnienia szerszego niż ujęte w artykule. Jeżeli przedmiotem pracy są organizmy żywe, w tytule należy uwzględnić ich aktualne nazwy łacińskie.

Abstrakt (do 200 wyrazów) powinien odpowiadać na pytania: dlaczego podjęto badania, jakie zastosowano metody, jakie uzyskano wyniki.

Słowa kluczowe powinny obejmować do 6 najważniejszych wyrazów/wyrażeń, które mają odpowiedniki w abstrakcie i pozwolą na skuteczne wyszukanie artykułu w bazach danych.

Wprowadzenie ma zaprezentować tło badań: czy coś już na dany temat wiadomo, jakie jest znaczenie podjętego zagadnienia, jaka jest hipoteza i cel badań.

Materiały i metody powinny być opisane w sposób umożliwiający odtworzenie badań. Należy podać: jaka była lokalizacja, czynniki i układ doświadczenia, jak pobierano próbki, jakie parametry określano, jakich metod, ich modyfikacji i norm użyto, jakie były kryteria selekcji danych, jaki był sposób opracowania statystycznego wyników.

Wyniki powinny zawierać opis uzyskanych w doświadczeniu wartości i relacji wraz z ich interpretacją statystyczną. W tym rozdziale można zamieścić tabele i wykresy.

Dyskusja ma przedstawić interpretację wyników na tle danych uzyskanych przez innych autorów. Powinna obejmować odniesienie do hipotezy badań.

Uwaga: Preferowanym układem jest rozdzielenie wyników i dyskusji. Jeżeli autorzy łączą te rozdziały, muszą zadbać o jednoznaczne rozdzielenie wyników uzyskanych w omawianym doświadczeniu i podanych w cytowanych źródłach.

Wnioski powinny zawierać sprecyzowane i uogólnione wyniki, muszą nawiązywać do celu badań.

Bibliografia ma być zestawiona zgodnie z zalecanym schematem. Każda pozycja literatury cytowana w tekście musi mieć odpowiednik w bibliografii. Wszystkie pozycje z bibliografii muszą być zacytowane w pracy.

Struktura i zawartość pracy przeglądowej

Tytuł powinien jednoznacznie wskazywać na pracę przeglądową. Jeżeli przedmiotem pracy są organizmy żywe, w tytule należy uwzględnić ich aktualne nazwy łacińskie.

Abstrakt (do 200 wyrazów) powinien zawierać uzasadnienie wyboru danej tematyki, specyfikację wykorzystanych źródeł i krótki opis zawartości podrozdziałów.

Słowa kluczowe powinny obejmować do 6 najważniejszych wyrazów/wyrażeń, które mają odpowiedniki w abstrakcie i pozwolą na skuteczne wyszukanie artykułu w bazach danych.

Wstęp ma przedstawić ogólne informacje na temat analizowanego zagadnienia, jego znaczenie i cel opracowania.

Rozdziały zatytułowane przez autora powinny być ułożone w logicznej kolejności i zawierać krytyczną analizę informacji ze źródeł literaturowych.

Podsumowanie powinno obejmować krótką charakterystykę zagadnień już poznanych oraz przedstawienie tematów wymagających jeszcze zbadania.

Bibliografia ma być zestawiona zgodnie z zalecanym schematem. Każda pozycja literatury cytowana w tekście musi mieć odpowiednik w bibliografii. Wszystkie pozycje z bibliografii muszą być zacytowane w pracy.