Etyka publikacyjna PJA

http://www.uwm.edu.pl/wnz/sitefiles/file/badania/20120806_rzetelnosc_broszura_fin.pdf

Etyka publikacyjna PJA ma za zadanie przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom w całym procesie publikacyjnym i obejmuje wszystkich jego uczestników. Jako podstawę etyki publikacyjnej przyjęto zasady Committee on Publication Ethics – COPE  oraz wytyczne MNiSW (MEiN) i PAN:
Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce,
Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej,
Kodeks etyki pracownika naukowego

Zasady obowiązujące autorów:

Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją zasad etycznych PJA.
Autorzy oświadczają, że złożona do PJA praca nie była wcześniej publikowana w całości ani w częściach, nie jest przedmiotem postępowania w innych czasopismach i nie zostanie zgłoszona do innego czasopisma bez powiadomienia o tym redakcji PJA (link do oświadczenia).

Wszyscy twórcy, którzy brali udział w tworzeniu artykułu, muszą zostać uwzględnieni w zespole autorskim lub w podziękowaniach dołączonych do artykułu.

Do zespołu autorskiego nie mogą być włączone osoby, które nie brały udziału w tworzeniu artykułu.

Każda zmiana w zespole autorskim po zgłoszeniu pracy do czasopisma musi być zaakceptowana przez wszystkich autorów.

Autorzy podają źródła finansowania wykorzystane do opracowania i publikacji artykułu i ujawniają potencjalne konflikty interesów (link do deklaracji konfliktu interesów).

Sposób pozyskania, selekcja, interpretacja i dyskusja wyników oparte są na zasadach naukowych i nie wpływają na nie inne czynniki, w szczególności zależności finansowe. Niedopuszczalne jest manipulowanie danymi i statystyką w celu zafałszowania wyników.

Autorzy są zobowiązani do respektowania cudzych praw autorskich. Muszą dokładnie sprawdzać i podawać źródła wykorzystanych danych. bezpośrednie cytaty, także ze swoich wydanych prac, powinny być ujęte w cudzysłów.

Autorzy przechowują przez co najmniej 5 lat od momentu zgłoszenia pracy do PJA dane badawcze wykorzystane do opracowania artykułów i w razie potrzeby udostępniają je redakcji. Sugerujemy także deponowanie ich w otwartych repozytoriach (np. polski RepOD, międzynarodowe Zenodo czy Mendeley Data).

Autorzy stosują się do wymaganych przez redakcję terminów i informują sekretarza redakcji w przypadku problemów z ich dotrzymaniem.

Autorzy są zobowiązani do poinformowania redakcji o istotnych błędach w ich artykule wykrytych po jego opublikowaniu.

 

Zasady obowiązujące recenzentów

Zgoda na wykonanie recenzji jest jednoznaczna z akceptacją zasad etycznych PJA w tym zakresie. Recenzja musi być bezstronna, obiektywna, rzetelna, przejrzysta i poufna. Dlatego:

Recenzent jest zobowiązany do poinformowania redakcji o potencjalnym konflikcie interesów lub znajomości danych identyfikacyjnych autora.

Recenzent nie może uzależniać oceny pracy od przesłanek niemerytorycznych (np. braku cytowania prac własnych recenzenta, miejsca prowadzenia badań, przewidywanego pochodzenia autora).

Recenzent ocenia treść i wartość pracy. Niedopuszczalne są krytyczne uwagi dotyczące osobiście autora, np. jego kwalifikacji czy wykształcenia.

Recenzent powinien dokładnie sprawdzić pracę pod kątem poprawności cytowania źródeł informacji i poinformować redakcję w razie podejrzenia plagiatu.

Uwagi i zarzuty zamieszczone w recenzji muszą być sformułowane jasno i precyzyjnie, by umożliwić ich jednoznaczna interpretację.

Recenzent ma obowiązek terminowego przekazania oceny pracy redakcji. Jeśli wystąpią okoliczności to uniemożliwiające, powinien niezwłocznie powiadomić o tym sekretarza redakcji.

Recenzent nie może wykorzystać przed publikacją danych z ocenianej pracy bez zgody autora, chyba że uzyska ją w formie pisemnej za pośrednictwem redakcji. Recenzent nie może udostępniać pracy i danych z nią związanych osobom trzecim. Oba te zastrzeżenia dotyczą również sytuacji, gdy recenzent rezygnuje z oceny pracy po jej otrzymaniu.

 

W przypadku podejrzenia celowego istotnego naruszenia zasad etycznych przez recenzenta, na przykład przywłaszczenia danych z ocenianej pracy, podejmowane są działania zgodne z przewidzianymi w diagramach COPE dla takiego przypadku.

 

 

Zasady obowiązujące redaktorów

Obiektywizm – na decyzje redaktorów nie wpływają względy inne niż merytoryczne. Redaktorzy są zobowiązani ujawnić potencjalne konflikty interesów przed przyjęciem przydzielonej im pracy do redakcji.

Poufność – redaktorzy nie mogą ujawniać i wykorzystywać poufnych danych dotyczących autorów, recenzentów, prac i recenzji, do których mają dostęp w związku z obowiązkami pełnionymi w redakcji.

Terminowość – redaktorzy są zobowiązani do terminowego wykonywania zadań przydzielonych w cyklu redakcyjnym i zapobiegania konsekwencjom opóźnień.

Dbanie o przestrzeganie zasad etycznych w całym cyklu redakcyjnym i w stosunku do wszystkich jego uczestników.

Doskonalenie znajomości systemów i przepisów związanych z pracą redakcyjną.

W przypadku udowodnionego celowego istotnego naruszenia zasad etycznych przez redaktora, na przykład ujawnienia poufnych danych redakcji dla własnej korzyści, przywłaszczenia danych autorów, redaktor jest usuwany z listy współpracowników czasopisma, a o nieetycznym zachowaniu jest powiadamiana instytucja zatrudniająca redaktora.