Recenzje

Wszystkie opracowania naukowe w PJA podlegają recenzjom w modelu double blind (redakcja nie ujawnia nazwisk autorów recenzentom i nazwisk recenzentów autorom). Każda praca jest oceniana przez co najmniej dwóch recenzentów spoza instytucji zgłaszających pracę. Na recenzentów wybierani są specjaliści w danej dziedzinie, których kwalifikacje znajdują potwierdzenie w publikacjach i udziale w projektach naukowych. Ich opinie mają za zadanie wsparcie procesu decyzyjnego i pomoc autorom w poprawie pracy. Arkusze recenzji i sposób naniesienia poprawek jest opisany na stronie czasopisma (link do źródła). Raz w roku na stronie internetowej publikowana jest lista recenzentów wydanych prac z danego rocznika, bez powiązania nazwisk z konkretną pracą.

Sposób wykonania recenzji

Do wykonania recenzji można wykorzystać formularz elektroniczny lub tabelaryczny w systemie OJS. Formularze recenzji są dostępne na stronie internetowej czasopisma (link do formularzy)
Każda ocena negatywna w poszczególnych punktach recenzji musi być dokładnie uzasadniona.
Recenzja musi się kończyć jednoznacznym wyborem jednej z opcji:

akceptacja bez zmian,
konieczne niewielkie poprawki,
konieczne gruntowne przeredagowanie bez ponownej recenzji,
konieczne zasadnicze zmiany i ponowna recenzja,
odrzucenie pracy.

Sposób wnoszenia ewentualnych poprawek do tekstu jest dowolny, musi jednak umożliwiać jednoznaczną interpretację uwag.

Recenzja może zostać przekazana redakcji przez system OJS albo przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres sekretarza redakcji.

Odpowiedź na recenzje i poprawa pracy po recenzjach

Autor otrzymuje od każdego recenzenta wypełniony kwestionariusz recenzji i ewentualnie uwagi zaznaczone w tekście pracy.
Autor musi wyczerpująco odpowiedzieć na wszystkie merytoryczne zarzuty i uwagi recenzenta.
Jeżeli autor nie zgadza się z recenzentem, musi dokładnie uzasadnić swoje stanowisko.
Forma odpowiedzi na recenzje i poprawy pracy jest dowolna, ale musi zapewniać jednoznaczną informację, które uwagi zostały pominięte i dlaczego oraz co, gdzie i jak zostało zmienione. Preferowany jest układ tabelaryczny:

Uwagi w kwestionariuszu recenzji

Uwaga recenzenta

Odpowiedź autora

 

 

Uwagi w tekście

Fragment tekstu, którego dotyczy uwaga recenzenta

Uwaga recenzenta

Odpowiedź autora

Wersja poprawiona tekstu

 

 

 

 

 

Sposób wykonania korekt autorskich

po wstępnym zaakceptowaniu pracy poprawionej po recenzjach autor otrzymuje kolejno dwie korekty autorskie – pierwsza dotyczy treści pracy, druga składu artykułu.

Sposób i termin wykonania korekty autorskiej zależy od ilości koniecznych zmian i jest każdorazowo określany przez redaktora.

Jeżeli autor nie odeśle drugiej korekty autorskiej w wymaganym terminie, redakcja ma prawo opublikować artykuł bez akceptacji autora.

Rormularz recenzji (praca orginalna) (DOC)
Formularz recenzji (praca przeglądowa) (DOC)