Polish Journal of Agronomy (PJA) jest recenzowanym czasopismem naukowym, obejmującym tematykę szeroko rozumianej produkcji roślinnej i rolniczych zagadnień środowiskowych. Publikowane są w nim recenzowane oryginalne prace naukowe, artykuły przeglądowe i komunikaty naukowe z zakresu:
– agrotechniki (uprawa, nawożenie, ochrona roślin, hodowla, mechanizacja);
– nauk przyrodniczych związanych z rolnictwem (mikrobiologia, gleboznawstwo, biochemia, fizjologia roślin, genetyka, ekologia/ochrona środowiska);
– ekonomiki produkcji roślinnej;
– zarządzania rolniczą przestrzenią produkcyjną.

Celem PJA jest upowszechnianie osiągnięć nauki poprzez publikację wyników prac naukowych prowadzonych w instytutach badawczych, na uczelniach, w ośrodkach doradztwa rolniczego i innych instytucjach związanych z rolnictwem. Obecnie, w ramach promocji czasopisma, autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją artykułów w PJA. Dodatkowym ułatwieniem jest maksymalne uproszczenie przygotowania manuskryptów pod względem technicznym. Wszystkie artykuły opublikowane w PJA są udostępniane czytelnikom bez ograniczeń, na licencji CC BY-SA.

 

Źródła prac, języki publikacji, cykl wydawniczy
Polish Journal of Agronomy, utworzony w 2009 roku, jest kontynuacją Pamiętnika Puławskiego, wydawanego od 1961 roku. Czasopismo jest otwarte dla wszystkich autorów, również zagranicznych.

Wszystkie wydane prace zawierają angielski tytuł, streszczenie i słowa kluczowe oraz opisy tabel i rysunków, od 43. numeru z 2020 roku wszystkie artykuły są publikowane w całości w języku angielskim.

PJA jest obecnie kwartalnikiem. W każdym roczniku zeszyty 1, 2 i 3 są wydawane odpowiednio w marcu, czerwcu i wrześniu, natomiast zeszyt 4 jest publikowany w styczniu roku następnego, by umożliwić wydanie prac zaakceptowanych pod koniec grudnia. Artykuły zaakceptowane przed skompletowaniem całego zeszytu są publikowane na stronie internetowej czasopisma w zakładce „prace oczekujące na druk”.

ISSN 2081-2787

DOI prefix 10.26114

Wydawca:

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, POLSKA

Wskaźniki

Index Copernicus Value (ICV) w 2020 r. – 100,00
punkty MEiN w wykazie z 2021 r. – 20

Bazy literaturowe indeksujące PJA:
EBSCO
AGRIS
Chemical Abstracts service
AGRO
SIGŻ
Index Copernicus
bazy PBN
Biblioteka Nauki
Academica

Konkurs

Nagroda za najlepsze publikacje w Polish Journal of Agronomy – regulamin (pdf)

POPRZEDNIA STRONA INTERNETOWA

Nr 51 (2022): Polish Journal of Agronomy 51

Wyświetl wszystkie wydania