Main Article Content

Adam Harasim
Janusz Igras
Paweł Harasim

Abstract

Zmiany zawartości azotu mineralnego badano wiosną i jesienią w latach 2004–2007 w glebie mineralnej (płowa typo- wa i czarna ziemia zdegradowana) pod mieszanką pastwiskową w warstwach 0–30, 30–60 i 60–90 cm, w różnych stanowiskach. W doświadczeniu założonym na obiektach produkcyjnych wy- siano mieszankę motylkowato-trawiastą z 20% udziałem koni- czyny białej w trzech stanowiskach: po ziemniaku uprawianym na oborniku, na użytku przemiennym po jęczmieniu jarym uprawianym po trawach pastewnych, na łące odnowionej meto- dą pełnej uprawy. Ruń pastwiskowa w stanowisku po ziemnia- ku na oborniku odznaczała się istotnie większym plonowaniem i większym udziałem koniczyny białej niż na użytku przemiennym i obiekcie łąkowym. Formy azotu mineralnego oznaczono meto- dą CFA z detekcją spektrofotometryczną. Zawartość azotu mine- ralnego i jego form (N-NO 3 i N-NH 4) w glebie ulegała większym zmianom w pierwszym roku badań, zwłaszcza w stanowisku po ziemniaku i w siedlisku łąkowym. Zmiany zawartości N mineral- nego były zapewne związane z mineralizacją materii organicznej pochodzącej z obornika i starej darni łąkowej. Większe zasoby azotu występowały w glebie łąkowej niż w gruntach ornych. We wszystkich stanowiskach zasoby N mineralnego oraz jego straty w okresie jesienno-zimowym były na ogół małe i potencjalnie nie stwarzały zagrożenia dla czystości wód gruntowych. Najza- sobniejsza w azot mineralny była warstwa orna gleby (0–30 cm).

Article Details

How to Cite
[1]
Harasim, A., Igras, J. and Harasim, P. 2022. Zmiany zawartości azotu mineralnego w glebie mineralnej pod mieszanką pastwiskową w różnych stanowiskach. Polish Journal of Agronomy. 30, 30 (Aug. 2022), 25–32. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.335.2017.30.03.
Section
Articles