Main Article Content

Kazimierz Noworolnik
Alicja Sułek

Abstract

Celem przeprowadzonych badań było ustalenie reakcji (wyrażonej plonem ziarna) 10 odmian pszenicy jarej na jakość gleby (kompleks glebowo-rolniczy, klasa bonitacyjna gleby, pH gleby). W literaturze brakuje informacji na ten temat. Badania nad pszenicą jarą prowadzono na bazie serii doświadczeń odmia- nowych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w ra- mach COBORU, we wszystkich rejonach Polski, w latach 2005– 2012. Uwzględniono 10 odmian pszenicy jarej: Bombona, Bryza, Hewilla, Monsun, Nawra, Parabola, Trappe, Tybalt, Zadra i Żura. Doświadczenia były zakładane na czterech kompleksach glebo- wo-rolniczych: pszennym bardzo dobrym, pszennym dobrym, żytnim bardzo dobrym i żytnim dobrym; na klasach gleby: II, IIIa, IIIb i IVa; w warunkach odczynu obojętnego i lekko kwaśnego (pH gleby od 5,0 do 7,3). Najwyższe plony ziarna (średnio z odmian) uzyskano na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego, a o 5% niższe na glebach kompleksu pszennego dobrego. W porów- naniu z kompleksem pszennym bardzo dobrym na glebach kom- pleksu żytniego bardzo dobrego otrzymano plony niższe o 16%, a na glebach kompleksu żytniego dobrego – niższe o 21%. Ba- dane odmiany pszenicy wykazywały niejednakowe spadki plonu ziarna przy ich uprawie w gorszych warunkach glebowych. Naj- większe zmniejszenie plonów na glebach kompleksów żytnich w stosunku do kompleksu pszennego bardzo dobrego stwierdzo- no u odmian: Bryza, Tybalt, Nawra i Żura. Najmniejszymi spad- kami plonu ziarna przy uprawie w gorszych warunkach glebo- wych charakteryzowały się odmiany Hewilla i Trappe.

Article Details

How to Cite
[1]
Noworolnik, K. and Sułek, A. 2022. Plonowanie odmian pszenicy jarej w zależności od warunków glebowych. Polish Journal of Agronomy. 30, 30 (Aug. 2022), 39–44. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.327.2017.30.05.
Section
Articles