##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jan Jadczyszyn
Anna Nieróbca
Piotr Fogel
Magdalena Łysiak
Urszula Wójtowicz

Abstrakt

Praca powstała na podstawie wyników badań ankietowych nt. wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich zrealizowanych w latach 2018/2019 i obejmujących szeroki zakres pytań dotyczących sfery gospodarczej, społecznej i planistycznej. Ankietę skierowano do wójtów i burmistrzów gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w badaniu analizowano w relacji do typu funkcjonalnego gminy wyrażającego charakter gminy i specyfikę jej aktualnego rozwoju, w kontekście aktualnych trendów demograficznych. W artykule przeprowadzono ocenę sytuacji demograficznej w gminach, natomiast pominięto wątek działań władz samorządowychw zakresie gospodarczym i planistycznym i ich wpływ na wielofunkcyjny rozwójobszarów wiejskich. Badania wykazałyproces wyludniania się zdecydowanej większości obszarów wiejskich i duże zróżnicowanie przestrzenne tego zjawiska w odniesieniu do poszczególnych województw. Ocena wykazała, że obszary wiejskie w obrębie gmin miejsko-wiejskich podlegają depopulacji w większym stopniu niż w gminach wiejskich. Wykazano, że największy odsetek gmin utrzymujących ujemne saldo zaludnienia koncentruje się w gminach o charakterze typowo rolniczym, przygranicznym i leśnym.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
[1]
Jadczyszyn, J., Nieróbca, A., Fogel, P., Łysiak, M. i Wójtowicz, U. 2020. Trendy zmian zaludnienia na obszarach wiejskich w Polsce z uwzględnieniem typów funkcjonalnych gmin (badania ankietowe). Polish Journal of Agronomy. 42, 42 (lis. 2020), 14–23. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.408.2020.42.02.
Dział
Artykuły