##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Stefan Martyniuk

Abstrakt

Plonowanie roślin motylkowatych, podobnie jakwszystkich innych roślin uprawnych, zależy od wielu czynnikówśrodowiskowych, agrotechnicznych i biologicznych.Omawiana grupa roślin wyróżnia się jednak tym, że ichrozwój i plonowanie zależy także w znacznym stopniu odobecności w glebie specyficznej grupy bakterii, tj. bakteriiwykazujących zdolność do biologicznego wiązania, czyliprzyswajania azotu cząsteczkowego (atmosferycznego)w symbiozie z korzeniami tych roślin. Badania wykazały, żebakterie symbiotyczne (ryzobia) koniczyny, grochu i bobikuwystępują dość powszechnie w glebach Polski, nawet w glebach,na których od wielu lat nie uprawiano wymienionychroślin. Bakterii tych nie stwierdzono tylko w około 5% gleb(na 80 badanych) i były to gleby lekkie, silnie zakwaszone(pH(KCl) < 4,5). Bakterii symbiotycznych łubinu i fasoli nie wykrytow około 25% badanych gleb. Symbionty łubinu są najliczniejszew glebach średnio zwięzłych i w glebach lekkicho odczynie lekko kwaśnym lub kwaśnym, czyli w glebach najczęściejobsiewanych tą rośliną. W większości naszych glebbrak jest bakterii symbiotycznych lucerny i soi lub liczebnośćtych bakterii jest mała, z wyjątkiem gleb obsiewanych tymiroślinami.W zawiązku z brakiem selektywnych podłoży do oznaczanialiczebności bakterii symbiotycznych w glebach oszacowywaniepopulacji tych bakterii przeprowadza się metodamipośrednimi, w oparciu o wyniki biotestów z siewkami roślinbobowatych zaszczepionych wzrastającymi rozcieńczeniamibadanej gleby. W pracy opisano dokładnie różne sposobyprzeprowadzania biotestów oraz określania liczebności ryzobiów.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
[1]
Martyniuk, S. 2019. BIOLOGICAL FIXATION OF N2, SYMBIOTIC BACTERIA OF LEGUMES IN POLISH SOILS AND ESTIMATION OF THEIR NUMBERS. Polish Journal of Agronomy. 38, 38 (wrz. 2019), 52–65. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.390.2019.38.07.
Dział
Artykuły