##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Leszek Rachoń
Grzegorz Szumiło
Aneta Bobryk-Mamczarz

Abstrakt

W ostatnich latach obserwuje się spadek udziału zbóż w strukturze zasiewów w ujęciu województw, celem badań było więc rozpoznanie przestrzennej koncentracji ich uprawy. Do jej analizy względem powierzchni zasiewu w latach 2010 i 2016 wy-korzystano dane statystyczne GUS oraz metodę współczynnika koncentracji Lorenza. W latach 2010–2016, mimo nieznacznego spadku liczby go-spodarstw uprawiających zboża (o 11%) nastąpiła specjalizacja w obrębie tego kierunku produkcji w gospodarstwach o po-wierzchni powyżej 50 ha UR oraz skali produkcji przekraczającej 20 ha na gospodarstwo. Najniższą wartość wskaźnika koncentracji Lorenza w oby-dwu analizowanych latach uzyskano w przypadku uprawy zbóż ogółem oraz zbóż podstawowych (KL = 0,03–0,05), co wskazy-wało na równomierny rozkład ich uprawy w ujęciu województw. Natomiast najwyższym poziomem koncentracji (wysokim) w obydwu latach charakteryzowała się uprawa prosa (KL = 0,61–0,65).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
[1]
Rachoń, L., Szumiło, G. i Bobryk-Mamczarz, A. 2018. Porównanie produkcyjności oplewionych i nagoziarnistych gatunków pszenicy jarej w zależności od intensywności technologii uprawy. Polish Journal of Agronomy. 35 (grudz. 2018), 65–71. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.362.2018.35.08.
Dział
Artykuły