##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Alina Bochniarz

Abstrakt

Owady uszkadzają liście wierzby na wiele sposobów. Fizyczny ubytek tkanek powodują m.in. chrząszcze. Publikacje dotyczące ich występowania w uprawach koncentrują się głównie na zależnościach ilościowych w populacjach, preferencjach po-karmowych i wpływie defoliacji na plonowanie w odniesieniu do najpowszechniej występujących szkodników. Istotnym uzupełnie-niem tych danych są informacje nt. wyglądu i zakresu powodowa-nych przez owady ubytków blaszki liściowej. Celem opracowa-nia jest scharakteryzowanie uszkodzeń liści będących wynikiem żerowania imagines wybranych chrząszczy występujących na wierzbach wąskolistnych: Crepidodera aurata, Chrysomela po-puli, Chrysomela vigintipunctata, Lochmaea capreae, Pachybra-chis sp. (z rodziny stonkowatych Chrysomelidae); Phyllopertha horticola i Anomala dubia (z rodziny żukowatych Scarabaeidae)oraz Lepyrus palustris i zespół ryjkowców z rodzajów Polydrusus i Phyllobius (z rodziny ryjkowcowatych Curculionidae). Dane pochodzą z trzech plantacji i jednego stanowiska naturalnego, z lat 2011–2018. W opisie dla każdego gatunku/rodzaju uwzględ-niono termin żerowania, położenie objętych nim liści, kształt i głębokość uszkodzeń oraz ich rozmieszczenie na blaszce liścio-wej. Stwierdzono, że wszystkie obserwowane chrząszcze żero-wały na młodych liściach. Najczęściej wygryzały dziury, o różnej wielkości, kształcie i lokalizacji na blaszce liściowej. Uszkodze-nia zwykle nie były na tyle charakterystyczne, by w warunkach polowych zidentyfikować tylko na ich podstawie gatunek owada. Lokalnie liczne występowanie określonych szkodników nie było powtarzane corocznie i mogło nie obejmować innych stanowisk z danego regionu. Na plantacji w Sadłowicach obserwowano intensywne żerowanie chrząszczy, których szkodliwość w upra-wach wierzby nie była wcześniej wykazywana.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
[1]
Bochniarz, A. 2018. Uszkodzenia liści wierzby powodowane przez chrząszcze – obserwacje terenowe. Polish Journal of Agronomy. 35 (grudz. 2018), 72–82. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.374.2018.35.09.
Dział
Artykuły