##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marek Liszewski
Józef Błażewicz

Abstrakt

W latach 2014–2016 założono ścisłe doświadczenie polowe na polach doświadczalnych Instytutu Agroekologii i Pro-dukcji Roślinnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Celem badań było ustaleniewpływu dolistnego nawożenia prepa-ratami zawierającymi Cu, Mn i Fe (ADOB 2.0 Cu IDHA, ADOB Mn 2.0 i ADOB 2.0 Fe IDHA) na plon ziarna i elementy struktu-ry plonu oraz wartość browarną jęczmienia jarego odmiany Qu-ench. Ocenę przydatności słodowniczej przeprowadzono według metod stosowanych w analityce EBC. Analizowano 5-dniowysłód typu pilzneńskiego oraz brzeczkę wyprodukowaną metodą kongresową. Stwierdzono, że stosowanie dolistnego nawoże-nia roślin jęczmienia browarnego odmiany Quench preparatami ADOB zawierającymi Mn i Fe w zalecanych przez producenta dawkach spowodowało istotne zwiększenie plonu ziarna, odpo-wiednio o 0,37 t·ha-1 oraz 0,30 t·ha-1.Dolistna aplikacja nawozów zawierających Cu i Fe przyczyniła się, niezależnie od warunków atmosferycznych i przy średniej zasobności gleby w badane mi-kropierwiastki, do poprawy przydatności słodowniczej ziarna browarnego poprzez zwiększanie uproszczonej wydajności wa-rzelni w zakresie od 1,2 do 4,4 p.p., w stosunku do słodów wypro-dukowanych z ziarna roślin nie nawożonych mikroelementami.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
[1]
Liszewski, M. i Błażewicz, J. 2018. Wpływ wybranych nawozów mikroelementowych firmy ADOB na plon i wartość browarną ziarna jęczmienia jarego. Polish Journal of Agronomy. 35 (grudz. 2018), 83–88. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.371.2018.35.10.
Dział
Artykuły