##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Józef Błażewicz
Danuta Leszczyńska
Marek Liszewski

Abstrakt

Celem pracy było określenie wpływu poziomu nawo-żenia azotem roślin jęczmienia na wyróżniki jakości słodu typu pilzneńskiego i brzeczki kongresowej stosowane w ocenie przy-datności słodowniczej ziarna jęczmienia browarnego. Materiał badawczy pochodził z sezonów wegetacyjnych 2016 i 2017. Sta-nowiło go ziarno z Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmiano-wego (odmiany Britney, KWS Dante, RGT Planet; nawożenie 50 i 90 kg N·ha-1) oraz z doświadczeń Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puła-wach (odmiany: Baryłka, Sanette i RGT Planet, nawożenie 100 i 120 kg N·ha-1). Jako odniesienie wykorzystano ziarno jęczmie-nia odmiany Quench nawożonego azotem w dawce 40 kg·ha-1. Ocenę przydatności słodowniczej badanych odmian jęczmienia browarnego przeprowadzono metodami zalecanymi przez EBC (European Brewery Convention). Stwierdzono, że nawożenia roślin jęczmienia azotem w dawce 50, 90, 100 i 120 kg N·ha-1powoduje nadmierną akumulację białka, co znacząco pogarsza ekstraktywność słodu oraz parametry technologiczne brzeczek kongresowych, szczególnie objętość brzeczki, zawartość białka rozpuszczalnego, stopień ostatecznego odfermentowania oraz uproszczoną wydajność warzelni. Ziarno o ponadnormatywnej zawartości białka może być jednak surowcem do wytwarzania słodów specjalnych do produkcji brzeczek piwnych z udziałem surowców niesłodowych.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
[1]
Błażewicz, J., Leszczyńska, D. i Liszewski, M. 2018. Wpływ zróżnicowanych warunków uprawy na przydatność słodowniczą ziarna jęczmienia browarnego. Polish Journal of Agronomy. 35 (grudz. 2018), 89–96. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.372.2018.35.11.
Dział
Artykuły