##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Krzysztof Domaradzki
Tomasz R Sekutowski
Anna Jezierska-Domaradzka
Adam Matkowski
Anna Stochmal

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczal- nych nad oceną aktywności herbicydowej wyciągów wodnych z dwóch gatunków z rodzaju Solidago w stosunku do Thlaspi arvense i Stellaria media. W warunkach laboratoryjnych przygo- towano wyciągi wodne z części podziemnych oraz nadziemnych Solidago gigantea i Solidago canadensis. Z wyciągów sporzą- dzono roztwory robocze o stężeniu 10%. Jako rozpuszczalnika użyto wody destylowanej. Roztworami opryskano rośliny Thla- spi arvense i Stellaria media, a następnie oceniono ich wpływ na wytwarzanie świeżej masy. Roztwory uzyskane z wyciągów wodnych z Solidago gigantea i Solidago canadensis hamowały wytwarzanie świeżej masy przez Stellaria media i Thlaspi arven- se. Reakcja tych gatunków była zróżnicowana. Większą wrażli- wość na działanie badanych wyciągów wodnych obserwowano w przypadku Thlaspi arvense. Zaobserwowana w doświadcze- niach aktywność herbicydowa badanych roztworów jest zbyt ni- ska do zastosowań praktycznych.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
[1]
Domaradzki, K., Sekutowski, T.R., Jezierska-Domaradzka, A., Matkowski, A. i Stochmal, A. 2022. Aktywność herbicydowa wyciągów wodnych z dwóch gatunków z rodzaju Solidago w stosunku do Thlaspi arvense i Stellaria media. Polish Journal of Agronomy. 31, 31 (sie. 2022), 11–15. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.339.2017.31.02.
Dział
Artykuły