##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Monika Kowalik

Abstrakt

Dynamiczne zmiany prawne związane ze złagodze- niem dotychczasowej ochrony dóbr przyrodniczych, praw wła- sności oraz uwarunkowania mikro- i makroekonomiczne niosą za sobą ryzyko utraty podstawowych zasobów nieodnawialnych, ja- kimi są gleby. Artykuł prezentuje podstawowe analizy statystycz- ne zmian powierzchni gruntów ze szczególnym uwzględnieniem gleb użytkowanych rolniczo na tle zmian głównych wskaźników ekonomicznych. Wizualizacji zmian dokonano z użyciem opro- gramowania typu GIS. Przedstawiono je na tle aktualnego stanu prawnego obowiązującego w Polsce oraz literatury. Celem pra- cy, poza przedstawieniem tendencji przekształceń od 2010 roku, było określenie najistotniejszych zjawisk ekonomicznych i ewen- tualnych zagrożeń dla krajowych zasobów glebowych. Zasoby te są nie tylko podstawą zapewnienia właściwej gospodarki żywno- ściowej kraju, ale również źródłem różnorodności biologicznej, krajobrazowej i kulturowej. Przeprowadzone analizy jednoznacz- nie wskazują na spadek powierzchni gruntów ornych i użytków zielonych we wszystkich województwach (według danych geo- dezyjnych) dla badanego okresu. Spadek ten zachodzi między innymi na rzecz obszarów zabudowy mieszkaniowej i przemy- słowej, których powierzchnia uległa zwiększeniu we wszystkich województwach. Wzrost cen gruntów ornych zarówno w bada- nym okresie, jak i przewidywany w najbliższej przyszłości może przyczynić się do dalszego wzrostu popytu na grunty użytkowane rolniczo. Ostatnie zmiany prawne utrudniające nabywanie ziemi rolnej mogą jednak w znacznym stopniu ograniczyć trend wzro- stowy.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
[1]
Kowalik, M. 2022. Przekształcenia gruntów użytkowanych rolniczo w Polsce po 2010 roku – przyczyny, tendencje, zagrożenia. Polish Journal of Agronomy. 31, 31 (sie. 2022), 45–51. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.345.2017.31.07.
Dział
Artykuły