##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Alina Bochniarz

Abstrakt

Nowe możliwości wykorzystania wierzby i topoli, szczególnie w przemyśle energetycznym i celulozowym, prowa- dzą do wzrostu zainteresowania ich produkcją, a więc również czynnikami ją ograniczającymi. Celem opracowania było zebra- nie danych dotyczących krytoryjka olchowca – jednego z naj- groźniejszych szkodników wierzby i topoli, z literatury polskiej i zagranicznej. Omówiono rozmieszczenie geograficzne i sie- dliska zajmowane przez krytoryjka, a także jego rośliny żywi- cielskie. Opisano poszczególne stadia rozwojowe: jajo, larwę, poczwarkę i owada doskonałego. Omówiono cykl rozwojowy i czynniki wpływające na jego przebieg. Podano sposób żero- wania i związany z nim zakres szkód powodowanych w upra- wach przez larwy i chrząszcze. Przedstawiono wykorzystywane dotychczas sposoby kontroli liczebności i zwalczania szkodnika, a także wymieniono jego wrogów naturalnych z różnych grup systematycznych. W podsumowaniu zdefiniowano tematykę wy- magającą dalszych badań w odniesieniu do obecnych uwarunko- wań ekonomicznych i środowiskowych.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
[1]
Bochniarz, A. 2022. Biologia i znaczenie krytoryjka olchowca Cryptorhynchus lapathi (L.) (Coleoptera: Curculionidae) w uprawach wierzby i topoli – przegląd piśmiennictwa. Polish Journal of Agronomy. 31, 31 (sie. 2022), 63–74. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.347.2017.31.09.
Dział
Artykuły