Main Article Content

Mariusz Matyka
Jerzy Księżak
Agata Witorożec

Abstract

28Polish J o u r n al o f A g r o n o m y , N o . 29, 2017 Abstrakt. Rodzaj sorgo (Sorghum) obejmuje kilkadziesiąt tak- sonów, szeroko rozpowszechnionych i uprawianych w wielu re- jonach świata. Możliwości wykorzystania sorga są szerokie. Ce- lem pracy była ocena poziomu plonowania sorga dwubarwnego w zależności od poziomu nawożenia azotem, w zróżnicowanych warunkach siedliskowych. Doświadczenia prowadzono w latach 2010–2014 w układzie podbloków losowanych, w zróżnicowa- nych warunkach glebowych i klimatycznych. W doświadczeniach oceniano trzy poziomy nawożenia azotem (kg∙ha-1): 80, 120, 180. Przeprowadzone badania nie pozwoliły na jednoznaczne określenie wpływu jakości gleby na plon zielonej i suchej masy sorga. Poziom plonowania był w znacznym stopniu uzależniony od przebiegu warunków atmosferycznych w okresie wegetacji. Odmiana Sucrosorgo 506 charakteryzowała się wyższym plonem zielonej masy i mniejszą zawartością suchej masy w porównaniu do odmiany Rona 1. Plon suchej masy obydwu porównywanych odmian nie różnił się istotnie statystycznie. Zwiększenie pozio- mu nawożenia azotem nie różnicowało istotnie zarówno plonu zielonej masy, jak i udziału suchej masy. Jedynie plony suchej masy sorga nawożonego 160 kg N·ha-1 były istotnie wyższe w porównaniu do dawek 80 i 120 kg N·ha-1.

Article Details

How to Cite
[1]
Matyka, M., Księżak, J. and Witorożec, A. 2022. Wpływ poziomu nawożenia azotem na plonowanie sorga dwubarwnego (Sorghum bicolor (L.) Moench) uprawianego w zróżnicowanych warunkach siedliskowych. Polish Journal of Agronomy. 29, 29 (Aug. 2022), 28–34. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.329.2017.29.03.
Section
Articles