##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Alicja Sułek
Anna Nieróbca
Grażyna Cacak-Pietrzak

Abstrakt

Badania przeprowadzono w trzech sezonach wegeta- cyjnych (2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010). W jednoczynniko- wym doświadczeniu mikropoletkowym badano wpływ terminu siewu na plon i wartość technologiczną ziarna pszenicy jarej od- miany Cytra. Zastosowano cztery terminy siewu: trzy jesienne i jeden wiosenny (w terminie optymalnym). Stwierdzono istotny wpływ terminu siewu na plonowanie i wartość technologiczną ziarna pszenicy jarej. Wyższe plony uzyskano z zasiewów jesien- nych niż wiosennych. Elementami plonowania, które zapewniły pszenicy jarej odmiany Cytra sianej w terminie jesiennym więk- szy plon ziarna niż w zasiewie wiosennym, były większa masa ziarna i liczba ziaren z kłosa oraz zwiększone krzewienie produk- cyjne roślin. Ziarno o lepszej wartości technologicznej (większa zawartość białka ogółem, w tym białek glutenowych, większe wartości wskaźnika sedymentacyjnego) uzyskano z siewu wio- sennego.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
[1]
Sułek, A. , Nieróbca, A. i Cacak-Pietrzak, G. 2022. Wpływ jesiennego terminu siewu na plon i jakość ziarna pszenicy jarej. Polish Journal of Agronomy. 29, 29 (sie. 2022), 43–50. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.334.2017.29.05.
Dział
Artykuły