Main Article Content

Katarzyna Kucińska
Arkadiusz Artyszak
Dariusz Gozdowski

Abstract

Dotychczas głównym wskaźnikiem rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce było zwiększanie areału gruntów ekolo- gicznych, podczas gdy rozwój rynku ekoproduktów nie jest już tak dynamiczny. Dlatego istnieje potrzeba poszukiwania rozwią- zań zachęcających do zwiększania produkcji ekologicznych pło- dów rolnych, a także określania barier, które ten rozwój hamują. Celem pracy była analiza rolnictwa ekologicznego oraz wskazanie działań ułatwiających jego dalszy rozwój na terenie Niziny Mazowieckiej. Badania ankietowe prowadzono w latach 2008–2014 w losowo wybranych 290 gospodarstwach ekologicz- nych oraz 503 gospodarstwach konwencjonalnych. Większość (94%) gospodarstw ekologicznych posiadała certyfikat. Pozosta- łe 6% było w trakcie konwersji. Uzyskane wyniki wskazują, że na Nizinie Mazowieckiej występują predyspozycje środowisko- we i społeczne dla rozwoju rolnictwa ekologicznego, a główny- mi czynnikami, które ten rozwój ograniczają, są: brak kapitału i zasobów siły roboczej, niska dochodowość i trudności ze zby- tem płodów rolnych. Te same czynniki ograniczają rozwój gospo- darstw konwencjonalnych. Działaniami, które przyczyniłyby się do dalszego rozwoju gospodarstw, są głównie: zintensyfikowana promocja rolnictwa i produktów ekologicznych w mediach (po- nad 50% odpowiedzi), ułatwienia w organizowaniu się grup pro- ducenckich (ponad 26% odpowiedzi), a także zwiększenie liczby gospodarstw ekologicznych (ok. 26% odpowiedzi).

Article Details

How to Cite
[1]
Kucińska, K. , Artyszak, A. and Gozdowski, D. 2022. Szanse i ograniczenia dla rolnictwa ekologicznego na Nizinie Mazowieckiej. Polish Journal of Agronomy. 28, 28 (Aug. 2022), 19–27. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.298.2017.28.03.
Section
Articles