##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Beata Kuziemska
Dawid Jaremko
Andrzej Wysokińsk
Joanna Trębicka
Paulina Klej

Abstrakt

Ograniczeniem w wykorzystaniu niektórych nawozów naturalnych do celów nawozowych może być zmienność ich skła- du chemicznego, a tym samym często niezbilansowana zawartość składników pokarmowych dla roślin. Celem przeprowadzonych badań było oznaczenie zawartości wapnia, sodu, siarki, miedzi i manganu ogółem oraz rozmieszczenia miedzi i manganu we frakcjach wydzielonych według procedury BCR w wybranych nawozach naturalnych. Analizowano obornik świński i bydlęcy oraz pomiot od kur niosek i brojlerów z wybranych ferm i gospo- darstw indywidualnych powiatów: siedleckiego, łosickiego i so- kołowskiego, w województwie mazowieckim. Zawartość wap- nia, sodu, siarki, miedzi i manganu ogółem oznaczono metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie wzbu- dzoną, po wcześniejszej mineralizacji materiałów „na sucho” w piecu muflowym w temperaturze 450oC i rozpuszczeniu popio- łu w 10% roztworze HCl. Frakcjonowania sekwencyjnego miedzi i manganu dokonano metodą BCR. Analizowane nawozy natu- ralne miały zróżnicowaną ilość badanych makroelementów, jak też miedzi oraz manganu. Największą zawartość wapnia, sodu, siarki i miedzi stwierdzono w pomiocie od brojlerów, a man- ganu – w oborniku świńskim, natomiast najmniejszą zawartość wszystkich oznaczanych pierwiastków odnotowano w oborniku bydlęcym. We wszystkich nawozach naturalnych najwięcej miedzi oznaczono we frakcji związanej z materią organiczną i siarczkami. W pomiocie od kur niosek i brojlerów oraz w oborniku bydlęcym najwięcej manganu stwierdzono we frakcji wymiennej i łatwo rozpuszczalnej w środowisku kwaśnym, a w oborniku świńskim we frakcji redukowalnej.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
[1]
Kuziemska, B., Jaremko, D. , Wysokińsk, A., Trębicka, .J. i Klej, .P. 2022. Zawartość wapnia, sodu i siarki oraz wydzielonych frakcji manganu i miedzi w wybranych nawozach naturalnych. Polish Journal of Agronomy. 28, 28 (sie. 2022), 28–34. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.308.2017.28.04.
Dział
Artykuły